Excellence Initiative

Speakers

<h4>Berlin Mathematical School (BMS)<br />
</h4>

<h5><br />
</h5>

<h5><a href="http://www.math.tu-berlin.de/%7Eziegler">Prof. Dr. Günter
M. Ziegler</a><br />
</h5>

Department of Mathematics<br />
Technische Universität Berlin<br />
Phone: +49 30 314 25730<br />
Fax: +49 30 314 21269<br />
Email: ziegler@math.tu-berkin.de<br />
www: <a
href="http://www.math.tu-berlin.de/%7Eziegler">http://www.math.tu-berlin.de/~ziegler</a><br />
Address: Straße des 17. Juni 136, 10623 Berlin<br />
<br />


<h5><a
href="http://www.mathematik.hu-berlin.de/Math-Net/members/kramerj.rdf.html">
Prof. Dr. Jürg Kramer</a><br />
</h5>

Department of Mathematics<br />
Faculty of Mathematics and Natural Sciences II<br />
Humboldt-Universität zu Berlin<br />
Phone: +49 30 2093-5842<br />
Fax: +49 30 2093-5866<br />
Email: kramer@math.hu-berlin.de<br />
www: <a
href="http://www.mathematik.hu-berlin.de/Math-Net/members/kramerj.rdf.html">
http://www.math.hu-berlin.de/~kramer</a><br />
Address: Unter den Linden 6, 10099 Berlin<br />
<br />


<h5><a
href="http://geometricanalysis.mi.fu-berlin.de/people_ecker.htm">Prof.
Dr. Klaus Ecker</a><br />
</h5>

Department of Mathematics and Computer Science<br />
Freie Universität Berlin<br />
Phone: +49 30 838 75356<br />
Fax: +49 30 838 75409<br />
Email: ecker@math.fu-berlin.de<br />
www: <a
href="http://www2.hu-berlin.de/TheoriePol/index1.html">http://geometricanalysis.mi.fu-berlin.de/people_ecker.htm</a><br />
Address: Arnimallee 2-6, 14195 Berlin<br />
<br />
<br />
<a href="">Back</a>